č. j. 1 Azs 204/2004-53

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: G. T., zastoupené JUDr. Renatou Volnou, advokátkou se sídlem Pellicova 25, 602 00 Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 23. 10. 2003, č. j. OAM-1212/LE-PA04-PA03-2003, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2004, č. j. 56 Az 121/2003-26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2004 byla zamítnuta žaloba, jíž žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2003. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu). Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že krajský soud neshledal v řízení před správním orgánem namítané vady; přisvědčil žalovanému též v tom, že žalobkyně neuvedla žádnou skutečnost svědčící o tom, že by byla vystavena pronásledování ve smyslu § 12 zákona o azylu. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně (dále stěžovatelka ) včas kasační stížnost. Podáním ze dne 11. 1. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 1. 2005, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět. Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v němž bylo vydáno rozhodnutí soudu napadené kasační stížností, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelka, jejíž procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. 1. 2005

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu