1 Azs 2/2007-37

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce V. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 2. 2006, č. j. OAM-152/VL-07-11-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2006, č. j. 59 Az 22/2006-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2006 zamítl žalovaný žádost žalobce o azyl podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu jako zjevně nedůvodnou.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 2. 2006. Krajský soud tuto žalobu dne 23. 10. 2006 zamítl; rozhodnutí krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 2. 11. 2006.

Dne 29. 11. 2006 podal žalobce (stěžovatel) k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku o zamítnutí žaloby a navrhl, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Současně žádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, o nařízení veřejného projednání věci, o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, o osvobození od soudních poplatků a o tlumočníka do ruského jazyka.

Krajský soud v Ostravě nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 2. 11. 2006 doručeno stěžovateli. Následujícího dne, tedy v pátek 3. 11. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 16. 11. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až ve středu 29. 11. 2006, tedy zjevně po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Návrhy stěžovatele spojené s kasační stížností se v důsledku odmítnutí kasační stížnosti staly bezpředmětnými. Kasační stížnost má navíc odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu) a stěžovatel je rovněž ve věcech mezinárodní ochrany ze zákona osvobozen od soudního poplatku [§ 11 odst. 2 písm. ch) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu