1 Azs 19/2009-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Y. Y., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2007, čj. OAM-1-309/VL-07-11-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2008, čj. 64 Az 43/2007-53,

tak to:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů vodněn í :

Žalobce napadl u Krajského soudu v Ostravě žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, jímž mu žalovaný neudělil mezinárodní ochranu podle § 12, 13, 14, 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v tehdy účinném znění (dále jen zákon o azylu ). Krajský soud žalobu rozsudkem blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení zamítl, žalobce zároveň poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a současně mu sdělil, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Žalobce podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud jej za účelem rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů. Jelikož žalobce zůstal zcela nečinný, rozhodl soud o jeho žádosti usnesením ze dne 9. 1. 2009, čj. 64 Az 43/2007-68 tak, že mu zástupce neustanovil. Zároveň soud žalobce vyzval k tomu, aby prokázal, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Nato předložil soud spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl po prostudování soudního spisu Krajského soudu v Ostravě k závěru, že žalobce dosud soudu nesdělil, zda a kým je v řízení o kasační stížnosti právně zastoupen, ani neprokázal, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání. Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, pokud sám či jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání. Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je tak jednou z nezbytných podmínek řízení. Jelikož nedošlo k odstranění nesplnění této podmínky ani přes výzvu soudu a pro tento nedostatek nelze o kasační stížnosti jednat a rozhodnout, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu