1 Azs 156/2017-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: N. D. C., zastoupeného Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 4. 2015, č. j. MV-153676-3/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2017, č. j. 22 A 41/2015 -55,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 20. 4. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu.

Usnesením ze dne 9. 5. 2017 Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 11. 5. 2017. Dne 18. 5. 2017 na ně stěžovatel zareagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud jej proto přípisem ze dne 22. 6. 2017 vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů specifikoval své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Přípis byl stěžovateli doručen 23. 6. 2017. Jelikož stěžovatel na tuto výzvu nijak nezareagoval, soud jeho žádost o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 19. 7. 2017 zamítl a zároveň stěžovatele vyzval, aby soudní poplatek ve výši 5.000 Kč zaplatil ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Usnesení z 19. 7. 2017 mu přitom bylo doručeno 25. 7. 2017, lhůta pro zaplacení poplatku tak uplynula dne 1. 8. 2017. Soud proto řízení postupem dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto důsledku nezaplacení soudního poplatku byl stěžovatel poučen.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu