1 Azs 14/2013-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: V. Ch. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2013, čj. OAM-11/ZA-ZA06-ZA04-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013, čj. 41 Az 4/2013-27, ve znění opravného usnesení ze dne 23. 7. 2013, čj. 41 Az 4/2013-33,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného, jímž byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jako zjevně nedůvodná.

Dne 2. 8. 2013 podal žalobce proti rozsudku krajského soudu včasnou kasační stížnost. Dne 24. 9. 2013 bylo soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost zpět. Tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu