č. j. 1 Azs 14/2006-44

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 6. 10. 2004, č. j. OAM-381/LE-PA04-PA04-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 231/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o dmí t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů vo d ně n í :

Žalobou ze dne 18. 10. 2004 napadl žalobce rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2004, jímž mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a jímž bylo zároveň vysloveno, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Krajský soud v Brně žalobu zamítl rozsudkem ze dne 29. 9. 2005. Rozsudek (který obsahoval i poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti) byl doručen žalobci do vlastních rukou dne 30. 11. 2005.

Dne 23. 12. 2005 byla u Krajského soudu v Brně podána kasační stížnost. K ní žalobce připojil návrh na ustanovení zástupce a prohlášení o osobních a majetkových poměrech.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout. Napadený rozsudek krajského soudu byl žalobci doručen ve středu 30. 11. 2005; dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet ve čtvrtek 1. 12. 2005 a skončila ve středu 14. 12. 2005. Kasační stížnost, kterou žalobce podal osobně u soudu dne 23. 12. 2005, je tak zjevně opožděná, a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu