1 Azs 122/2004-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: I. H., zastoupeného JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Brno, Starobrněnská 13, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2002, č. j. OAM-4355/VL-19-04-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2003, č. j. 55 Az 472/2003-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e. II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokátky JUDr. Evy Poláčkové s e u r č u j e částkou 4 300 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 12. 1. 2004 u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhal zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 27. 11. 2003, č. j. 55 Az 472/2003-31, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2002, č. j. OAM-4355/VL-19-04-2002, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), a dále rozhodl o tom, že azyl podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu se žalobci neuděluje, a že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Krajský soud kasační stížnost dne 16. 6. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Podáním ze dne 14. 12. 2004, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalobci byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupkyní advokátka (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 2. 2004, č. j. 55 Az 472/2003-50); v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 4 x 1 000 Kč za čtyři úkony právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení, studiu spisu dne 13. 4. 2004, doplnění kasační stížnosti ze dne 20. 4. 2004 a zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 14. 12. 2004, a 4 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), d), f), odst. 3, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.], tedy celkem 4 300 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu