č. j. 1 Azs 120/2005-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobců: a) L. V. a b) V. V., (zastoupen matkou jako zákonnou zástupkyní), zastoupených JUDr. Janem Šimkem, advokátem se sídlem Zikova 5, P. O. Box 233, 160 41 Praha 6, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 20. 12. 2003, č. j. OAM-6447/VL-19-12-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2004, č. j. 64 Az 8/2004-19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Jana Šimka s e u r č u j e částkou 3350 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 27. 4. 2004 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí ze dne 20. 12. 2003, jímž žalovaný zamítl žádost žalobců o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Proti rozsudku krajského soudu podali žalobci dne 24. 6. 2004 kasační stížnost (doplněnou podáním ustanoveného advokáta ze dne 21. 2. 2005). Podáním ze dne 23. 5. 2006, opakovaně adresovaným Krajskému soudu v Ostravě a předloženým Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 5. 2006 a znovu pak dne 7. 6. 2006, vzali žalobci svou kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v němž bylo vydáno rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě napadené kasační stížností, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, jehož procesní úkon spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobci vzali svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Zástupci, který byl žalobcům pro řízení o kasační stížnosti ustanoven soudem, náleží mimosmluvní odměna podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) ve spojení s § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu). Soud proto přiznal zástupci v souladu se sazbou mimosmluvní odměny 3200 Kč za dva společné úkony právní služby a 150 Kč jako paušální náhradu výdajů s těmito úkony spojených (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), celkem tedy 3350 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu