1 Azs 120/2004-63

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: V. B., zastoupený Mgr. Miroslavem Kalousem, se sídlem Praha 3, Chrudimská 6/1575, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2002, č. j. OAM-3376/VL-10-P08-2000, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2004, č. j. 6 Az 26/2003-43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným rozsudkem zamítl dle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2002, č. j. OAM 3376/VL-10-P08-2000. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Žalobce podal osobně u Městského soudu v Praze dne 15. 4. 2004 kasační stížnost. Uvedl, že krajský soud i správní orgán posoudili uvedenou kauzu v rozporu s platným právním řádem. Navrhl zrušení napadeného rozsudku a dále požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, o osvobození od soudních poplatků, o ustanovení tlumočníka a advokáta.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobce převzal písemnost (rozsudek Městského soudu v Praze) dne 7. 4. 2004, jak vyplývá z úředního záznamu na č. l. 50 spisu.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se podle § 46 odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl.

Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V daném případě nebyl adresát (žalobce) při doručování dne 12. 3. 2004 zastižen, i když se v místě doručování zdržoval. Téhož dne byla písemnost uložena u pošty. Dnem doručení je tedy dle § 46 odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, a § 40 odst. 1 s. ř. s. den 22. 3. 2004 (pondělí), a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky, dle úředního záznamu, žalobce písemnost převzal až dne 7. 4. 2004. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci tedy v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 5. 4. 2004 (pondělí). Protože kasační stížnost žalobce podal osobně u soudu až dne 15. 4. 2004, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována a tedy kasační stížnost byla podána opožděně, s čímž § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. spojuje důsledek odmítnutí návrhu.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, ani dalšími návrhy žalobce.

Žalobce podáním ze dne 6. 1. 2005 vzal kasační stížnost zpět. K tomuto zpětvzetí nemohl Nejvyšší správní soud přihlédnout, protože, jak vyplývá z povahy věci, vzít zpět lze pouze kasační stížnost podanou včas.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Josef Baxa předseda senátu