1 Azs 113/2006-101

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: L. U., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2004, č. j. OAM-1107/VL-10-ZA09-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2005, č. j. 55 Az 145/2004-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem zamítl dle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2004, č. j. OAM-1107/VL-10-ZA09-2004.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně včas kasační stížnost. Navrhla zrušení napadeného rozsudku a požádala o přiznání odkladného účinku a o ustanovení advokáta. Posledně jmenovaný návrh krajský soud zamítl usnesením ze dne 26. 9. 2005, č. j. 55 Az 145/2004-65. Kasační stížnost žalobkyně proti tomuto usnesení zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 6. 2006, č. j. 1 Azs 185/2005-76.

Usnesením ze dne 14. 9. 2006, č. j. 55 Az 145/2004-86, pak krajský soud žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti. Současně ji poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Žalobkyni bylo usnesení podle § 42 odst. 5, § 40 odst. 1, 3 s. ř. s. a § 46 odst. 3, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. doručeno fikcí dne 29. 9. 2006, fakticky je pak převzala dne 9. 10. 2006; v určené lhůtě ani později však soudu nepředložila ani plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobkyně požádala o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, její žádost však byla zamítnuta. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložila ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložila, že by sama měla vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobkyně-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace se soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu