č. j. 1 Azs 11/2006-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: P. V. T., zastoupeného Mgr. Matúšem Bónou, advokátem se sídlem Novobranská 14, 602 00 Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 9. 3. 2005, č. j. OAM-132/LE-PA03-PA03-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2005, č. j. 56 Az 24/2005-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16. 3. 2005 napadl žalobce rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2005, jímž byla jeho žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Krajský soud v Brně žalobu zamítl rozsudkem ze dne 13. 7. 2005. Rozsudek (který obsahoval i poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti) byl doručen žalobci do vlastních rukou dne 11. 8. 2005.

Dne 28. 11. 2005 byla Krajskému soudu v Brně doručena kasační stížnost, kterou žalobce podal prostřednictvím svého zástupce a k poštovní přepravě ji předal dne 24. 11. 2005. Žalobce zde-poté, co vylíčil nebezpečí, které by mu ve vlasti hrozilo po návratu-navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. Požádal též o to, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek; tato žádost se však-s ohledem na odmítnutí kasační stížnosti-stala bezpředmětnou.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout. Napadený rozsudek krajského soudu byl žalobci doručen ve čtvrtek 11. 8. 2005; dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet v pátek 12. 8. 2005 a skončila ve čtvrtek 25. 8. 2005. Kasační stížnost, kterou žalobce podal k poštovní přepravě dne 24. 11. 2005, je tak zjevně opožděná, a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu