1 Azs 11/2005-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce V. R., zastoupeného Mgr. Alexandrem Vaškevičem, advokátem se sídlem Františkánská 7, 301 00 Plzeň, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 13. 8. 2003, č. j. OAM-2881/VL-11-ZA07-2003, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2004, č. j. 55 Az 801/2003-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 8. 9. 2003 napadl žalobce rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2003, jímž mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a jímž bylo zároveň vysloveno, že na žalobce se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Krajský soud usnesením ze dne 16. 9. 2004 žalobu odmítl: žalobce totiž neodstranil vady podání, ač jej k tomu soud vyzval a poučil jej o procesních následcích neodstranění vad, a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek pokračovat. Usnesení o odmítnutí žaloby bylo žalobci doručeno dne 27. 10. 2004.

Dne 11. 11. 2004 podal žalobce (dále stěžovatel ) proti tomuto usnesení kasační stížnost, v níž namítl vady řízení před krajským soudem. Zároveň požádal o to, aby jeho kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek; touto žádostí se však Nejvyšší správní soud samostatně nezabýval, neboť o kasační stížnosti rozhodl v přednostním pořadí a bezprostředně poté, co mu byla předložena.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout. Napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno ve středu 27. 10. 2004; dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet ve čtvrtek 28. 10. 2004 a skončila ve středu 10. 11. 2004.

Kasační stížnost, kterou stěžovatel podal osobně u Nejvyššího správního soudu dne 11. 11. 2004, je tak opožděná, a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. 2. 2005

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu