č. j. 1 Azs 109/2008-60

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobce M. D., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2007, č. j. OAM-15/VL-07-05-2007, o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2008, č. j. 61 Az 7/2007-39,

tak to:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Od ů vod n ěn í:

Rozhodnutím ze dne 16. 1. 2007 neudělil žalovaný žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou; tu Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 18. 9. 2008.

Žalobce podal proti rozsudku kasační stížnost; v ní namítl jednak nezákonnost napadeného rozsudku, jednak jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů, a navrhl jeho zrušení. Požádal též, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro opožděnost; návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se nezabýval, protože kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany (dříve azylu) má odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005).

Napadený rozsudek byl žalobci doručen do vlastních rukou v pondělí 6. 10. 2008, jak to dokládá jeho podpis na doručence. Následujícího dne začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), která uplynula v pondělí 20. 10. 2008. Kasační stížnost proti tomuto rozsudku podal přitom žalobce (resp. jeho zástupkyně) k poštovní přepravě až dne 12. 11. 2008; kasační stížnost je tedy opožděná.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu