1 Azs 108/2006-70

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně O. D., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. OAM-3629/VL-10-12-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2005, č. j. 62 Az 4/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. OAM-3629/VL-10-12-2004.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně včas kasační stížnost. Navrhla zrušení napadeného rozsudku a požádala o přiznání odkladného účinku. Podáním ze dne 18. 8. 2005 pak požádala o ustanovení advokáta. Posledně jmenovanému návrhu krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 20. 9. 2005 (č. l. 38). Kasační stížnost žalobkyně proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 19. 7. 2006, č. j. 1 Azs 200/2005-50.

Následně krajský soud žalobkyni usnesením ze dne 29. 8. 2006 (č. l. 55) vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Současně ji poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Žalobkyni bylo usnesení podle § 42 odst. 5, § 40 odst. 1 s. ř. s. a § 46 odst. 3, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. doručeno fikcí dne 12. 1. 2007; v určené lhůtě ani později však soudu nepředložila ani plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobkyně požádala o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, její žádost však byla zamítnuta. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložila ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložila, že by sama měla vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobkyně-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu