1 Azs 106/2008-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobce: H. H., proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2007, č. j. OAM-1-942/VL-07-11-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2008, č. j. 61 Az 122/2007-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 13. 12. 2007 zamítl žalovaný žádost žalobce o mezinárodní ochranu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu).

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 21. 12. 2007. Krajský soud rozsudkem ze dne 18. 9. 2008 žalobu zamítl.

Dne 4. 11. 2008 podal žalobce (stěžovatel) osobně u krajského soudu kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a navrhl, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Současně žádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, o nařízení veřejného projednání věci, o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, o osvobození od soudních poplatků a o tlumočníka do ukrajinského jazyka. Krajský soud v Ostravě nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí; v předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 4. 10. 2008 doručeno zástupci stěžovatele. Následujícího dne, tedy v neděli 5. 10. 2008, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pondělí 20. 10. 2008. Kasační stížnost však byla podána na podatelnu krajského soudu až v úterý 4. 11. 2008, tedy zjevně po uplynutí dvoutýdenní lhůty.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Návrhy stěžovatele spojené s kasační stížností se v důsledku odmítnutí kasační stížnosti staly bezpředmětnými. Kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany má navíc odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu) a stěžovatel je rovněž ve věcech mezinárodní ochrany ze zákona osvobozen od soudního poplatku [§ 11 odst. 2 písm. ch) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu