1 Azs 104/2004-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: D. T. D., zastoupené Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem Příbram II, Dlouhá 141, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2003, č. j. OAM-4147/CU-02-P17-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2004, č. j. 46 Az 661/2003-19,

takto: I. Řízení s e z a s t a v u j e. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 2. 4. 2004 u Krajského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 17. 2. 2004, č. j. 46 Az 661/2003-19, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2003, č. j. OAM-4147/CU-02-P17-2001, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím neudělil žalovaný žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a dále rozhodl o tom, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Krajský soud kasační stížnost dne 24. 5. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Podáním ze dne 18. 1. 2005, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 1. 2005, vzala žalobkyně svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Josef Baxa předseda senátu