1 As 96/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: M. O., proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2013, čj. 952/DS/13-3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 8. 2013, čj. 17 A 19/2013-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 2. 9. 2013 stručnou kasační stížnost, jíž se domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení krajského soudu. Napadeným usnesením krajský soud zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného. Obsahem kasační stížnosti byly pouze údaje týkající se usnesení krajského soudu, proti němuž směřuje, dále žádost o osvobození od soudních poplatků v řízení o této kasační stížnosti, sdělení, že další údaje stěžovatel doplní, podpis stěžovatele a datum.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatel uvedené usnesení krajského soudu napadá, vyzval zdejší soud stěžovatele usnesením ze dne 23. 9. 2013, čj.-11, aby důvody kasační stížnosti doplnil. K tomu mu určil lhůtu jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatele poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce podle § 35 odst. 8 s. ř. s. a dále též o tom, že s ohledem na ustálenou judikaturu zdejšího soudu nebude trvat na zaplacení soudního poplatku, pročež o jeho žádosti ani nerozhodoval. Uvedené usnesení nabylo právní moci dnem 25. 9. 2013.

Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. musí stěžovatel doplnit důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl vyzván k doplnění podání. Stěžovatel však důvody kasační stížnosti nedoplnil, ani žádným jiným způsobem na výzvu ve lhůtě nereagoval. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu