1 As 87/2013-26

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, ve věci ochrany proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2013, č. j. 11 A 167/2012-61,

takto:

I. Žádost žalobce o osvobození od soudního poplatku s e z a m í t á .

II. Žalobci s e n e u s t a n o v u j e zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

III. Kasační stížnost s e o d m í t á.

IV. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Žalobce podal dne 22. 10. 2012 k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 5. 2013, č. j. 11 A 167/2012-57, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a žádost žalobce o ustanovení zástupce. Současně městský soud usnesením ze dne 24. 5. 2013, č. j. 11 A 167/2012-61, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 7 dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

[2] Žalobce podal proti usnesení městského soudu ze dne 17. 5. 2013, č. j. 11 A 167/2012-57, kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2013, č. j. 9 As 64/2013. Městský soud následně žalobci opětovně doručil usnesení ze dne 24. 5. 2013, č. j. 11 A 167/2012-61, jímž jej znovu vyzýval k úhradě příslušného soudního poplatku. Proti naposledy zmíněnému usnesení, jež bylo žalobci doručeno dne 10. 8. 2013, podal žalobce včasnou kasační stížnost. V ní požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny všechny podmínky řízení, v souvislosti s tím byl povinen posoudit žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

[4] Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Zástupce lze ustanovit účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud v souvislosti s povahou napadeného rozhodnutí a citovanými podmínkami pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce posoudil, zda návrh není zjevně bezúspěšný a ustanovení zástupce je třeba k ochraně práv žalobce.

[5] Dle ustanovení § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

[6] Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná mimo jiné i proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení je dle judikatury Nejvyššího správního soudu i výzva k zaplacení soudního poplatku ve formě usnesení. Jedná se o procesní výzvu směřující k ověření majetkových poměrů účastníka, nikoliv o rozhodnutí, kterým je zasahováno do jeho práv či povinností. Kasační stížnost proti takovému usnesení je proto s ohledem na výše citované ustanovení s. ř. s. nepřípustná (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2006, č. j. 5 As 15/2005-47, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 2/2008-47, oba dostupné na www.nssoud.cz, stejně jako veškerá ostatní dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů kasační stížnost dle ustanovení § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustnou odmítl.

[7] Vzhledem k důvodům odmítnutí návrhu Nejvyšší správní soud konstatuje, že se jedná o zjevnou neúspěšnost kasační stížnosti ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. Judikatura zdejšího soudu tento pojem vyložila např. v rozsudku ze dne 24. 3. 2006, č. j. 4 Ads 19/2005-105, publikovaném pod č. 909/2006 Sb. NSS, dle něhož: zjevná neúspěšnost návrhu by měla být zjistitelná bez pochyb, měla by být nesporná a naprosto jednoznačná bez toho, aby bylo prováděno dokazování . Zjevná neúspěšnost přitom musí být seznatelná na první pohled, resp. měla by být okamžitě zjistitelná (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, č. j. 7 Afs 102/2007-72).

[8] V projednávané věci je podstatné, že kasační stížnost směřuje proti výzvě k zaplacení soudního poplatku, tato skutečnost je nesporná. Bez jakéhokoliv dokazování lze též konstatovat, že tato výzva nemůže být za žádných okolností předmětem přezkumu ve správním soudnictví dle části třetí, hlavy II, dílu 1 s. ř. s. Jsou tedy splněny podmínky pro vyslovení závěru, že návrh žalobce je zjevně neúspěšný a z tohoto důvodu byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků. Nepřípustnost přezkumu napadané výzvy ve správním soudnictví není možno ovlivnit žádným právním prostředkem, včetně právního zastoupení. Nejvyšší správní soud zamítl proto i návrh žalobce na ustanovení zástupce, neboť právní zastoupení žalobce v tomto případě nemohlo přispět či jinak ovlivnit ochranu jeho práv (§ 35 odst. 8 s. ř. s. ).

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu