1 As 82/2012-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: B. V. H., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2010, č. j. CPR-2306-2/ČJ-2010-9CPR-C217, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2012, č. j. 10 A 204/2010-58,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce včas podanou kasační stížnosti brojil proti rozsudku ze dne 15. 3. 2012, č. j. 10 A 204/2010-58, kterým Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl jako nedůvodné odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, vydané Policií České republiky, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie Plzeň, Inspektorátem cizinecké policie Tachov.

Podáním ze dne 31. 5. 2012, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, vzal žalobce prostřednictvím svého právního zástupce svou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. června 2012 JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu