1 As 8/2013-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: B. Ch. N., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2012, čj. MV-108100-4/OAM-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2012, čj. 4 A 68/2012-37,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 24. 10. 2012 žalobu proti rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání proti usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o vydání nového rozhodnutí, jímž by byla stanovena nová lhůta pro vycestování ve smyslu § 118 odst. 1 a 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Městský soud žalobu shora označeným rozsudkem zamítl.

Dne 29. 1. 2013 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena včasná kasační stížnost žalobce proti rozsudku městského soudu. Dne 2. 4. 2013 bylo soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu