1 As 78/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: nezl. F. C., zastoupen zákonnou zástupkyní a advokátkou Zuzanou Candigliota, se sídlem Burešova 615/6, Brno, proti žalovanému: Ústavní soud, se sídlem Joštova 8, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2015, čj. 29 A 48/2013-68,

takto:

I. Zmeškání lhůty k doplnění kasační stížnosti s e n e p r o m í j í .

II. Kasační stížnost s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) blanketní kasační stížností ze dne 9. 4. 2015. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 4. 2015, čj.-19, stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 5. 2015.

Lhůta pro doplnění kasační stížnosti tak začala v souladu s § 40 odst. 1 s. ř. s. plynout dne 14. 5. 2015 a uběhla dle § 40 odst. 2 s. ř. s. dne 13. 6. 2015. Jelikož poslední den lhůty připadl na sobotu, je třeba za poslední den lhůty považovat nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 15. 6. 2015 (viz § 40 odst. 3 s. ř. s.).

Dne 16. 6. 2015, tedy již po uplynutí lhůty pro doplnění kasační stížnosti, zaslala zástupkyně stěžovatele Nejvyššímu správnímu soudu žádost o prominutí zmeškání lhůty k doplnění kasační stížnosti z důvodu včerejších problémů s datovou schránkou , kterou spojila s doplněním důvodů kasační stížnosti.

Podle § 40 odst. 5 s. ř. s. [n]estanoví-li zákon jinak, může předseda senátu z vážných omluvitelných důvodů na žádost zmeškání lhůty k provedení úkonu prominout. Žádost je třeba podat do dvou týdnů po odpadnutí překážky a je třeba s ní spojit zmeškaný úkon. Lhůtu určenou soudem může obdobně předseda senátu také prodloužit.

Žádosti o prominutí zmeškání lhůty lze tedy vyhovět za předpokladu existence vážných omluvitelných důvodů, pro které stěžovatel nemohl úkon provést. Nejvyšší správní soud ovšem neshledal, že by vážnými omluvitelnými důvody byly zástupkyní stěžovatele v obecné rovině tvrzené problémy s datovou schránkou. Zástupkyně totiž mohla v případě nefunkčnosti datové schránky využít jiný způsob doručování-tedy prostřednictvím držitele poštovní licence nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, případně i prostým e-mailem, který by byl do tří dnů potvrzen písemným podáním shodného obsahu nebo předložením originálu. Stěžovatelka žádné vážné důvody, které by jí bránily doplnění kasační stížnosti včas doručit některým z uvedených způsobů, neuvedla. Nejvyšší správní soud proto žádosti stěžovatele o prominutí zmeškání lhůty nevyhověl.

Je tedy zřejmé, že stěžovatel kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce nedoplnil a neodstranil tak včas vady kasační stížnosti, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. července 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu