1 As 76/2015-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Petra Hluštíka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 3. 2015, č. j. 30 A 34/2012-78,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce se obrátil na Krajský soud v Plzni se žalobou na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v porušování jeho práva na přístup k soudu. Krajský soud řízení podle § 9 odst. 1 a 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), výše uvedeným usnesením zastavil. Žalobce byl předtím vyzván k zaplacení soudního poplatku za žalobu na ochranu před nezákonným zásahem ve výši 2.000 Kč a byl poučen, že pokud poplatek nezaplatí, bude řízení zastaveno. Této výzvě však nevyhověl. Proti usnesení krajského soudu nyní žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností podanou dne 8. 4. 2015.

Dříve než Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení. Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel uvedenou podmínku řízení nesplňoval. Usnesením ze dne 7. 7. 2015, č. j.-27, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moci udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno uložením u soudu dne 14. 7. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 20. 7. 2015.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Stěžovatel byl usnesením ze dne 7. 7. 2015 výslovně upozorněn, že pokud neodstraní chybějící zastoupení advokátem, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu