1 As 75/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 3. 2015, č. j. 10 A 22/2015-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) napadl kasační stížností v záhlaví označené usnesení krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudního poplatku za žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Usnesení krajského soudu bylo žalobci doručováno do vlastních rukou. Z dodejky obsažené v soudním spise je zřejmé, že zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí na poště dne 10. 3. 2015. Stěžovatel si uloženou písemnost vyzvedl ve čtvrtek dne 19. 3. 2015; tímto dnem tedy bylo usnesení doručeno. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti tak uplynula ve čtvrtek dne 2. 4. 2015. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 7. 4. 2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu