1 As 74/2012-76

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Žiškovou v právní věci žalobců a) A. M. a b) A. M.2, zastoupených JUDr. Janem Vočkou, advokátem se sídlem Horní nám. 12, 755 01 Vsetín, proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 4. 2010, č. j. KUZL 19032/2010 a č. j. 20081/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 29 A 87/2011-21,

takto:

Ve výroku IV. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, č. j.-70 s e částka odměny ustanoveného advokáta ve výši 7.920 Kč o p r a v u j e na částku ve výši 7.320 Kč.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, č. j.-70, bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 29 A 87/2011-21, a současně byla odmítnuta žaloba žalobců proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 4. 2010, č. j. KUZL 19032/2010 a č. j. 20081/2010.

Ve výroku IV. uvedeného rozsudku, jímž byla určena odměna ustanoveného advokáta JUDr. Jana Vočky, byla nesprávně uvedena částka přiznané odměny ve výši 7.920 Kč namísto částky 7.320 Kč. Jedná se o chybu v psaní, která je zjevná při porovnání s odůvodněním rozsudku v bodu [19]. Předsedkyně senátu proto postupem podle § 54 odst. 4 věta druhá zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tuto chybu opravila vydáním opravného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu