1 As 71/2009-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: N. V. Ch., zastoupen JUDr. Jaroslavem Savkou, advokátem se sídlem Dlouhá 31/63, Teplice, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2008, čj. 1373/DS/08/56541/Bre, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 5. 2009, čj. 16 Ca 6/2008-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení žalovaný zamítl žalobcovo odvolání a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Teplice, odboru správních činností, ze dne 28. 1. 2008, čj. SČ 164149/PŘ/5030/07/Pd. Tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Proti rozhodnutí žalovaného se žalobce bránil žalobou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který ji shora uvedeným rozsudkem zamítl. Tento rozsudek žalobce napadl kasační stížností, v níž podrobně zrekapituloval obsah svého odvolání ve správním řízení a obsah správní žaloby. V závěru svého podání pak toliko uvedl, že proti rozsudku krajského soudu podává kasační stížnost, a to do obou jeho výroků. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Důvody kasační stížnosti žalobce slíbil doplnit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, jímž bude k doplnění kasační stížnosti vyzván.

Usnesením z 11. 6. 2009, čj. 16 Ca 6/2008-42, jež bylo žalobcovu zástupci doručeno 15. 6. 2009, jej krajský soud vyzval, aby odstranil nedostatky kasační stížnosti, konkrétně aby uvedl, z jakých důvodů a v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno. Na tuto výzvu žalobce nijak nereagoval.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost mj. obsahovat údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí krajského soudu napadáno. Kasační stížnost však přes výzvu soudu žádné konkrétní odůvodnění neobsahuje. Jelikož nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší správní soud musel kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2009

JUDr. Josef Baxa předseda senátu