1 As 69/2008-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce Ing. T. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2007, č. j. KUZL-13304/2007, sp. zn. KUSP-13304/2007/DOP/Ti, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2008, č. j. 57 Ca 49/2007-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 20. 7. 2007 zamítl žalovaný odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. 1) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tím, že porušil ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 25 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a byla mu uložena povinnost zaplatit pokutu ve výši 1500 Kč.

Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou ke Krajskému soudu v Brně, který svým rozsudkem ze dne 5. 3. 2008 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc žalovaném vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný podal proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně kasační stížnost, o které nemohl Nejvyšší správní soud věcně jednat a odmítl ji pro neodstranění vad podání.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 věta první s. ř. s.). V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec, nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Podání žalovaného označené jako kasační stížnost obsahovalo označení napadeného rozsudku, uvedení dne, kdy byl rozsudek žalovanému doručen a uvedení důvodů kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. s tím, že konkrétní důvody kasační stížnosti budou doplněny ve lhůtě stanovené usnesením soudu; zastupováním byl pověřen zaměstnanec žalovaného. Kasační stížnost tak neobsahovala právní argumentaci a vylíčení skutkových okolností, v nichž žalovaný spatřuje nezákonnost, resp. nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu. Krajský soud v Brně proto v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. usnesením vyzval žalovaného, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení uvedl, v jakém rozsahu rozsudek napadá, a doplnil konkrétní důvody kasační stížnosti; dále požadoval doložení fotokopie dokladu o dosaženém vysokoškolském právnickém vzdělání pověřeného zaměstnance; současně žalovaného poučil, že pokud kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní nebo nedoloží fotokopii dokladu, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Předmětné usnesení krajského soudu bylo pověřenému zaměstnanci žalovaného doručeno dne 14. 5. 2008, žalovaný na něj nicméně nijak nereagoval. Jelikož však předmětné usnesení nebylo doručeno přímo žalovanému, nemohlo nabýt právní moci; Nejvyšší správní soud proto uložil krajskému soudu, aby jej opětovně doručil žalovanému (nikoliv jeho zaměstnanci). Usnesení s výzvou k odstranění vad podání bylo následně řádně doručeno žalovanému dne 18. 9. 2008; žalovaný však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil ani nedoložil fotokopii dokladu, a současně nepožádal o prodloužení lhůty k doplnění ve smyslu § 106 odst. 3 poslední věta s. ř. s. Jelikož zmíněný nedostatek kasační stížnosti, pro nějž nelze v řízení pokračovat, nebyl přes výzvu soudu odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2008

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu