1 As 62/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: N. M., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalované: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 4. 2013, č. j. CPR-14312-3/ČJ-2012-930310-V231, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2013, č. j. 4 A 26/2013-37,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 17. 10. 2012 Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, uložila žalobci správní vyhoštění v délce jednoho roku podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítla žalovaná v záhlaví specifikovaným rozhodnutím. Žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované zamítl městský soud v záhlaví vymezeným rozsudkem.

Rozsudek městského soudu žalobce napadl blanketní kasační stížností. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 5. 8. 2013 vyzval k doplnění kasační stížnosti a zároveň k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Stěžovatel soudní poplatek zaplatil, následně však v přípise doručeném Nejvyšším správnímu soudu dne 4. 9. 2013 uvedl, že bere kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení usnesením podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), zastavil.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že žalobce složil na účet soudu soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, rozhodl zdejší soud o vrácení příslušné části soudního poplatku žalobci, tj. ve výši 4.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu