1 As 57/2013-28

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. V., zastoupen Mgr. et Mgr. Ondřejem Teplým, advokátem se sídlem Zahradní 46, Kolín, proti žalovanému: Městský úřad Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78, Kolín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2011, čj. OD PŘ 2476/11 3730/11-53750/11-huj, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2013, čj. 51 A 10/2013-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 27. 6. 2013 kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení krajského soudu. V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků. Tuto žádost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 9. 2013, čj.-24, zamítl a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení, přičemž jej současně poučil o tom, že v případě nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě bude řízení zastaveno. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 18. 9. 2013.

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Stěžovatel do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil, ačkoliv byl k tomu vyzván a poučen o následcích nezaplacení poplatku. Soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, užitých na základě § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. října 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu