1 As 53/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Ľ. Ž., zastoupen JUDr. Radoslavem Bolfem, advokátem se sídlem Fibichova 218, Mělník, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 3. 2013, čj. 115388/2012/KUSK-DOP/RIK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013, čj. 51 A 11/2013-22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 15. 5. 2013 žalobu proti rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Mělník ve věci přestupků dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Krajský soud řízení shora označeným usnesení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku.

Dne 14. 6. 2013 byla krajskému soudu doručena včasná kasační stížnost žalobce proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení. Dne 24. 6. 2013 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu