1 As 5/2006-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Miroslavou Fialovou, advokátkou se sídlem Jánská 864/4, 460 01 Liberec 3, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje se sídlem U Jezu č. 642/2a, 461 80 Liberec 2, proti rozhodnutí ze dne 24. 8. 2005, č. j. KULK 6970/2005-67.3/5108-St, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 24. 11. 2005, č. j. 63 Ca 6/2005-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30. 6. 2005, č. j. MML12392/2005/817/OD/Hy, uznal Magistrát města Liberce žalobce vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jehož se žalobce dopustil jednáním popsaným ve výroku, a uložil mu za tento přestupek pokutu, jakož i povinnost uhradit správnímu orgánu náklady řízení.

Žalovaný k žalobcovu odvolání změnil některé údaje ve výroku rozhodnutí vydaného v I. stupni; jinak se však se závěry napadeného rozhodnutí ztotožnil.

Žalobu, jíž žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 24. 11. 2005. Rozsudek, který obsahoval i poučení o kasační stížnosti a lhůtě k jejímu podání, byl doručen žalobcově advokátce JUDr. Miroslavě Fialové dne 29. 11. 2005.

Dne 4. 1. 2006 byla u krajského soudu osobně podána kasační stížnost proti rozsudku ze dne 24. 11. 2005. Krajský soud nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo žalobcově advokátce (a nadbytečně i žalobci samému) doručeno v úterý 29. 11. 2005; následujícího dne, tedy ve středu 30. 11. 2005, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v úterý 13. 12. 2005. Kasační stížnost, která byla podána u soudu až 4. 1. 2006, je tak zjevně opožděná, a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu