1 As 47/2008-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně Transparency International-Česká republika, o. p. s., se sídlem Chlumčanského 5/497, Praha, zastoupené Mgr. Petrem Prchalem, advokátem se sídlem Politických vězňů 911/8, Praha, proti žalovaným 1) Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha, 2) Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2008, č. j. 8 Ca 13/2007-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně požádala dopisem ze dne 26. 7. 2006 žalovaného 2) o poskytnutí kopie rozsudku ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 26/2002, a to na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalovaný 2) vydal dne 8. 8. 2006 rozhodnutí předsedy soudu č. j. Spr 4005/2006-5, kterým odmítl žádost stěžovatelky. Tato následně podala odvolání proti uvedenému rozhodnutí, o kterém rozhodl žalovaný 1) rozhodnutím ze dne 26. 10. 2006, č. j. OTSV 50/2006-ODV, kterým odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí žalovaného 2).

Stěžovatelka podala žalobu u Městského soudu v Praze, kterou se domáhala zrušení obou výše citovaných rozhodnutí. Městský soud deklaroval nicotnost rozhodnutí žalovaného 1) a ve zbytku žalobu stěžovatelky zamítl jako nedůvodnou. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost.

Dříve než mohl Nejvyšší správní soud přistoupit k věcnému projednání kasační stížnosti, zabýval se otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení. Dospěl přitom k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Ze soudního spisu vyplynulo, že rozsudek městského soudu byl doručen v souladu s § 42 odst. 2 s. ř. s. zástupci stěžovatelky prostřednictvím držitele poštovní licence. Rozsudek byl uložen u držitele poštovní licence dne 14. 3. 2008, neboť zástupce stěžovatelky nebyl při pokusu o doručení písemnosti zastižen na uvedené adrese; písemnost si vyzvedl osobně až dne 28. 3. 2008 (viz doručenka připojená k listu č. 44 soudního spisu). S ohledem na užití předpisů občanského soudního řádu pro doručování (§ 42 odst. 5 s. ř. s.) se rozsudek doručuje do vlastních rukou (§ 158 odst. 2 o. s. ř.). Nebyl-li adresát zastižen, uloží se písemnost u doručujícího orgánu (§ 50b o. s. ř.), přičemž v případě písemností doručovaných do vlastních rukou se za den doručení považuje desátý den od uložení písemnosti (§ 50c odst. 4 o. s. ř.). Jestliže byla tedy písemnost uložena 14. 3. 2008, došlo k doručení písemnosti fikcí dne 24. 3. 2008 (pondělí).

Nejvyšší správní soud dále zjistil, že stěžovatelka podala kasační stížnost faxem u městského soudu dne 11. 4. 2008 (pátek) ve 21:05 hodin. Následně ji podala k poštovní přepravě (14. 4. 2008-pondělí), soudu byla doručena dne 15. 4. 2008. V souladu s § 37 odst. 2 s. ř. s. se za den podání kasační stížnosti považuje den, kdy byla kasační stížnost zaslána faxem, jestliže byla do tří dnů doložena písemným podáním shodného obsahu. Lze tedy uzavřít, že kasační stížnost byla podána dne 11. 4. 2008.

Kasační stížnost je možné podat ve lhůtě do dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Lhůta k podání kasační stížnosti tak uplynula v pondělí dne 7. 4. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost však byla podána teprve 11. 4. 2008, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

S ohledem na výše uvedené dospěl zdejší soud k závěru, že kasační stížnost je opožděná, a proto ji dle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud dále shledal, že napadený rozsudek v záhlaví chybně uvádí, že Městský soud v Praze rozhodl předsedou senátu. Daná věc má být totiž dle § 31 s. ř. s. projednána senátem složeným ze dvou soudců a předsedy senátu. Senát Nejvyššího správního soudu proto svým předsedou otevřel protokol o hlasování (§ 64 s. ř. s., § 21 odst. 7 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy), aby z něj zjistil, že krajský soud byl správně obsazen tříčlenným senátem složeným z JUDr. Slavomíra Nováka, předsedy senátu, a JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové, soudkyň. Předseda senátu tak musí i bez návrhu opravit záhlaví rozsudku dle § 54 odst. 4 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Kasační stížnost byla odmítnuta, tudíž žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. června 2008

JUDr. Josef Baxa předseda senátu