1 As 40/2008-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce L. V., proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, o návrhu na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, v řízení o kasační stížnosti Mgr. A. M. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2008, č. j. 10 Ca 178/2007-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2004, č. j. O-56/461/2004/Pav, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník ze dne 15. 4. 2004, č. j. OR-273/2003-206, ve věci opravy chyby v katastrálním operátu. Městský soud žalobu usnesením ze dne 9. 1. 2008, č. j. 10 Ca 178/2007-23, odmítl pro opožděnost a proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost. V této souvislosti požádal žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Městský soud žádosti žalobce vyhověl a usnesením ze dne 28. 3. 2008, č. j. 10 Ca 178/2007-41, rozhodl o osvobození žalobce od soudních poplatků a zároveň mu ustanovil zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokátku Mgr. A. M.

Proti posledně uvedenému usnesení podala soudem ustanovená zástupkyně Mgr. A. M. (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost, v níž žádá, aby soud její ustanovení zástupkyní žalobce zrušil a ustanovil žalobci jiného zástupce. Svůj návrh stěžovatelka odůvodňuje velkým pracovním vytížením a zdravotními obtížemi. Dále uvádí, že jelikož vykonává advokacii samostatně, není schopna zajistit ani substituční zastoupení v dané věci.

Nejvyšší správní soud předesílá, že stěžovatel je povinen s ohledem na ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. uvést důvody, pro které kasační stížnost podává. Okruh přípustných důvodů je vytýčen v § 103 odst. 1 s. ř. s. Důvody, které stěžovatelka uvádí v kasační stížnosti, nelze podřadit pod žádný z důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s., neboť nikterak nesměřují proti zákonnosti soudního ani správního rozhodnutí, nijak nezpochybňují formální ani materiální stránku napadeného usnesení. Za těchto okolností je kasační stížnost s ohledem na § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná, a Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než ji dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2008

JUDr. Josef Baxa předseda senátu