1 As 39/2012-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: R. H., zastoupen JUDr. Petrem Kučerákem, advokátem se sídlem Štefánikova 61, Brno-Královo Pole, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno-střed, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2011, čj. JMK 105360/2011, sp. zn. S-JMK 105360/2011/OD/Ro, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2012, čj. 57 A 120/2011-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud shora označeným rozsudkem zamítl žalobu ze dne 23. 9. 2011. Dne 14. 2. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena včasná kasační stížnost žalobce proti rozsudku krajského soudu spojená s návrhem na přiznání odkladného účinku. Dne 16. 2. 2012 bylo soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu