1 As 38/2013-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. V., žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2011, č. j. 131/UPS/2011-13, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 4. 2013, č. j. 15 A 45/2011-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalovaný ( stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem ( krajský soud ) pro vady řízení zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2011, č. j. 131/UPS/2011-13, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že podaná kasační stížnost ze dne 2. 5. 2013 byla blanketní, vyzval soud stěžovatele usnesením ze dne 14. 5. 2013, č. j.-19, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o možných následcích nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím datové schránky dne 15. 5. 2013.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s odst. 2 tohoto ustanovení tak byla posledním dnem lhůty pro doplnění kasační stížnosti sobota 15. 6. 2013. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí 17. 6. 2013. Stěžovatel však kasační stížnost v zákonné lhůtě nedoplnil.

Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Porovnáním shora popsaného skutkového stavu a konstatované právní úpravy je zřejmé, že stěžovatel neodstranil ve stanovené lhůtě vadu, pro niž není možné v řízení pokračovat a ani nepožádal soud o prodloužení lhůty pro odstranění této vady. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Josef Baxa předseda senátu