1 As 36/2013-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna, v právní věci žalobkyně: O. P. Z., zastoupena Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem Legionářská 797/3, Olomouc, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem T. G. Masaryka 3218, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 10. 2010, č. pokutového bloku G 1976125, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2013, čj. 57 A 104/2011-93,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobkyně podala prostřednictvím své zástupkyně kasační stížnost, kterou se domáhala zrušení usnesení krajského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 22. 4. 2013, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti vzala svojí kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) a § 120 s. ř. s.

Výrok II. se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 (ve spojení s § 120 s. ř. s.), podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu