1 As 349/2017-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: Žlab s. r. o., se sídlem Ostrožská Lhota 413, zastoupen Mgr. Romanem Klimusem, advokátem se sídlem Heršpická 5, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2015, č. j. KUZL 45813/2015, sp. zn. KUSP 45813/2015 ŽPZE-AO, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) P. F., zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, advokátem se sídlem Heršpická 5, Brno, II) Honební společenstvo Ostrožská Lhota, se sídlem Ostrožská Lhota 162, zastoupena JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení II) proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 19. 9. 2017, č. j. 29 A 139/2015-78,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Osoba zúčastněná na řízení II (stěžovatel) brojí kasační stížností ze dne 3. 10. 2017 proti rozsudku Krajského soudu v Brně. Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 6. 10. 2017, č. j. -18, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a současně jej poučil o možných následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno dne 12. 10. 2017.

[2] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017 pak platí, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula dne 27. 10. 2017, stěžovatel však poplatek v této lhůtě nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2017

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu