1 As 330/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: R. S., zastoupen JUDr. Robertem Vargou, advokátem se sídlem Zbrojnická 229/1, Plzeň, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2437/2, Plzeň, o žalobě ze dne 7. 8. 2017, na ochranu před nezákonným zásahem žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 8. 2017, č. j. 30 A 136/2017-62,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 15. 9. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu.

Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 16. 10. 2017 vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 10. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula 1. 11. 2016. Do dnešního dne však stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění účinném do 29. 9. 2017, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že poplatek nebyl ve stanovené lhůtě (ani později do vydání tohoto usnesení) zaplacen, rozhodl soud o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný. V Brně dne 8. listopadu 2017 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu