1 As 3/2009-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce RNDr. R. P., CSc., zastoupeného Mgr. Michalem Štikarem, advokátem se sídlem Vladislavova 6, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Národnímu bezpečnostnímu úřadu, se sídlem Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5, proti rozhodnutí náměstkyně ředitele žalovaného ze dne 14. 4. 2006, č. j. 306/2006-NBÚ/07-RO, o vydání osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2008, č. j. 11 Ca 153/2006-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 20. 12. 2007, č. j. 66048/2005-NBÚ/PFO, nevydal žalovaný Národní bezpečnostní úřad žalobci osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení Přísně tajné .

Rozklad podaný žalobcem proti tomuto rozhodnutí zamítla náměstkyně ředitele žalovaného svým rozhodnutím ze dne 14. 4. 2006 a rozhodnutí vydané v I. stupni potvrdila.

Žalobce napadl rozhodnutí o rozkladu žalobou; tu Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 27. 5. 2008.

Žalobce podal proti rozsudku kasační stížnost, v níž namítl nezákonnost napadeného rozsudku pro nesprávné posouzení právní otázky a navrhl, aby byl rozsudek zrušen.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro opožděnost.

Napadený rozsudek byl žalobcovu zástupci, Mgr. Michalu Štikarovi, doručován do vlastních rukou ve středu 28. 5. 2008. Zástupce nebyl při doručování zastižen; zásilka byla proto uložena u držitele poštovní licence a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Zástupce zásilku převzal dne 12. 6. 2008, což stvrdil svým podpisem na doručence; ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí, tedy dne 26. 6. 2008, pak podal jménem žalobce k poštovní přepravě kasační stížnost proti rozsudku městského soudu.

Zástupce však přehlédl, že písemnost se v souladu s § 50c odst. 4 o. s. ř. považovala za doručenou (formou tzv. náhradního doručení) již uplynutím desetidenní úložní lhůty, tedy dnem 9. 6. 2008 (desátý den lhůty připadl na den 7. 6. 2008, to však byla sobota; proto je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den-zde pondělí 9. 6. 2008). Od tohoto dne počala běžet lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti, která skončila dne 23. 6. 2008. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 26. 6. 2008 je tedy opožděná.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu