1 As 29/2006-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně PhDr. H. V. P., proti žalovanému Obecnímu úřadu Bouzov, 783 25 Bouzov, proti fiktivnímu rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2005, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 2. 2006, č. j. 22 Ca 7/2005-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobkyně domáhala zrušení fiktivních negativních rozhodnutí žalovaného ve věci její žádosti o poskytnutí informace, konkrétně kopie stavebního povolení, ze dne 1. 12. 2004.

V průběhu řízení před soudem poskytl žalovaný žalobkyni prostřednictvím její ustanovené zástupkyně kopii ohlášení drobné stavby ze dne 28. 10. 2004 a kopii sdělení obecního úřadu ze dne 29. 10. 2004 o tom, že k ohlášené stavbě nemá námitek. Krajský soud dospěl k závěru, že žalovaný poskytnutím kopií písemností uspokojil žalobkyni ve smyslu § 62 odst. 1 s. ř. s., a řízení o žalobě proto zastavil usnesením ze dne 16. 2. 2006. Usnesení bylo ustanovené zástupkyni doručeno dne 15. 3. 2006.

Dne 1. 4. 2006 podala žalobkyně k poštovní přepravě kasační stížnost proti tomuto usnesení (krajskému soudu doručeno dne 3. 4. 2006). Napadla zde ten výrok usnesení krajského soudu, kterým bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, vytkla soudu, že ji ani nevyzval, aby vyčíslila své náklady řízení, a uplatnila náklady ve výši 70 Kč.

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo zástupkyni žalobkyně doručeno ve středu 15. 3. 2006; následujícího dne, tedy ve čtvrtek 16. 3. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve středu 29. 3. 2006. (Jelikož byla žalobkyně v řízení o žalobě zastoupena ustanovenou advokátkou, doručoval krajský soud písemnosti pouze této advokátce; od doručení zástupci se pak také počítají všechny procesní lhůty, bez ohledu na to, kdy zástupce fakticky předá písemnost zastoupenému nebo kdy jej seznámí s jejím obsahem.) Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až 1. 4. 2006, tedy tři dny po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Jen na okraj se podotýká, že i kdyby kasační stížnost nebyla opožděná, nebylo by možno ji věcně projednat: kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení, je totiž nepřípustná (§ 104 odst. 2 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu