1 As 262/2017-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: obec Butoves, se sídlem Butoves 47, 506 01 Butoves, zastoupené Mgr. Zdeňkem Tomášem, advokátem se sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2015, č. j. ÚOHS-R196/2014/VZ-14127/2015/322/IJu, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017, č. j. 29 Af 74/2015-224,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 11. 7. 2017 doručena kasační stížnost žalovaného, již brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. Podáním ze dne 28. 7. 2017 vzal žalobce tuto kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Josef Baxa předseda senátu