1 As 245/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: J. K., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2014, čj. KUOK 39152/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 10. 9. 2015, čj. 59 A 1/2014-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou blanketní kasační stížností žalobce (dále též stěžovatel ) napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 22. 10. 2015, čj.-13, vyzval, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 26. 10. 2015 a tohoto dne tedy nabylo právní moci (viz § 54 odst. 5 s. ř. s.). Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Měsíční lhůta pro doplnění kasační stížnosti tak uplynula dne 26. 11. 2015. Stěžovatel však v této lhůtě kasační stížnost nedoplnil a neodstranil tak vady kasační stížnosti, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu