1 As 229/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: D. A., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2015, č. j. 2914/DS/2015-2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 9. 2015, č. j. 42 A 19/2015-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Městský úřad v Lounech vydal dne 15. 12. 2014 rozhodnutí č. j. MULNCJ 92262/2014, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), byla mu uložena pokuta ve výši 3.000 Kč a zákaz činnosti řízení motorových vozidel v délce 2 měsíce. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl.

[2] Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u krajského soudu, který jej vyzval k zaplacení soudního poplatku. Jelikož stěžovatel poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, vydal krajský soud v záhlaví označené usnesení o zastavení řízení.

[3] Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení krajského soudu dne 1. 10. 2015 blanketní kasační stížností. Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 22. 10. 2015, č. j.-17, vyzval, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu.

[4] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 27. 10. 2015, tohoto dne tedy nabylo právní moci (viz § 54 odst. 5 s. ř. s.). Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Měsíční lhůta pro podání kasační stížnosti tak uplynula dne 27. 11. 2015. Stěžovatel v této lhůtě kasační stížnost nedoplnil a neodstranil tak vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[6] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu