1 As 221/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: DAICH spol. s r.o., se sídlem Železná 366, Tábor, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 18. 3. 2015, č. j. 2018/510/14-Neš-1O 15/14 89654/ENV/14, o přistoupení Ing. V. V., jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, zastoupeného JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátkou, se sídlem Medkova 913/48, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti stěžovatele Ing. V. V. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2015, č. j. 5 A 74/2015-44,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Shora označeným usnesením Městský soud v Praze rozhodl tak, že se návrh stěžovatele na jeho přistoupení do řízení na straně žalovaného nepřipouští.

[2] Toto usnesení městského soudu napadl stěžovatel kasační stížností ze dne 22. 9. 2015.

[3] Podáním ze dne 20. 10. 2015 stěžovatel vzal kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení zpět.

[4] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2015 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu