1 As 215/2015-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: Mgr. T. N., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2015, č. j. KUOK 47457/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31. 7. 2015, č. j. 72 A 33/2014-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 14. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti výše označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci. Dříve než přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl zaplacen současně s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 9. 2015, č. j.-19, stěžovatele vyzval ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě deseti dnů od doručení uvedeného usnesení. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení daného usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek městského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit).

Výzva k zaplacení soudního poplatku s poučením o následcích případného nezaplacení byla stěžovateli doručena dne 29. 9. 2015. K zaplacení soudního poplatku nedošlo ve stanovené lhůtě, ani později. Stěžovatel nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a nedoložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit [viz § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích]. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu