1 As 210/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobců: a) M. L., b) A. L., proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor konzulárních koncepcí a metodiky, se sídlem Hradčanské náměstí 5, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4. 2015, č. j. 302879/2015-KKM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2015, č. j. 6 A 107/2015-41,

takto: I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Shora označeným usnesením Městský soud v Praze rozhodl tak, že se řízení zastavuje pro nezaplacení soudního poplatku za podanou žalobu.

[2] Toto usnesení městského soudu napadla žalobkyně b) (dále jen stěžovatelka) kasační stížností ze dne 2. 9. 2015.

[3] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 10. 2015 stěžovatelka vzala kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení zpět.

[4] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2015 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu