1 As 21/2010-82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: R. Q., zastoupen Mgr. Romanem Kezniklem, advokátem se sídlem Palackého třída 186, Brno-Královo Pole, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno-střed, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 4. 2009, čj. KRPB-32315-3/ČJ-2009-0600NU-SEC, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2009, čj. 57 Ca 39/2009-26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek ve výši 3.000 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Romana Keznikla, advokáta; poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 4. 5. 2009 žalobu proti rozhodnutí žalované, které je blíže označeno v záhlaví tohoto usnesení. Krajský soud žalobu shora označeným rozsudkem zamítl.

Dne 22. 12. 2009 žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku krajského. Dne 29. 4. 2013 bylo soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl, aby bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Žalobce zaplatil za řízení o kasační stížnost soudní poplatek ve výši 3.000 Kč. Jelikož řízení o kasační stížnosti bylo zahájeno před nabytím účinnosti zákona č. 218/2011 Sb., který novelizoval zákon o soudních poplatcích, aplikoval soud s ohledem na čl. II. bod 1 větu první části první zákona č. 218/2011 Sb. dosavadní právní úpravu i na otázku určení výše vraceného soudního poplatku (viz nález ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. I. ÚS 3296/12, dále též nález ze dne

14. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2116/12, nebo nález ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 3727/12). Dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31. 8. 2011, soud vrátí zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Je-li o věci možné rozhodnout bez jednání, což je i tento případ, soud postupuje dle shora uvedeného ustanovení tehdy, bylo-li řízení zastaveno dříve, než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé (§ 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Byť v dané věci bylo vydáno rozhodnutí rozšířeného senátu, nejedná se o rozhodnutí o věci samé, neboť rozšířený senát rozhodl toliko o předložených právních otázkách a věc vrátil zpět k rozhodnutí prvému senátu. Jelikož tedy v dané věci bylo řízení zastaveno před prvním jednání, resp. před vydáním rozhodnutí o věci samé, soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku v plné výši. Částka 3.000 Kč bude žalobci vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 218/2011 Sb.), a to k rukám jeho zástupce, kterého soud tímto vyzývá, aby sdělil soudu číslo účtu, na nějž má být částka poukázána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2013

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu