1 As 209/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: J. Š., zastoupen Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem Haštalská 791/9, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 5. 2012, č. j. 430/2012-160-SPR/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2015, č. j. 4 A 36/2012-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti výše označenému rozsudku Městský soud v Praze. Dříve než přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl zaplacen současně s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 10. 2015, č. j.-18, stěžovatele vyzval ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení.

Výzva k zaplacení soudního poplatku s poučením o následcích případného nezaplacení byla stěžovateli doručena dne 26. 10. 2015. K zaplacení soudního poplatku nedošlo ve stanovené lhůtě, ani později. Stěžovatel nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a nedoložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit [viz § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích]. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu