1 As 208/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: I. K., zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 1. 2015, č. j. JMK 92698/2014, sp. zn. S-JMK 92698/2014/ODOS/Ib, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2017, č. j. 22 A 13/2015-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně.

[2] Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 3. 7. 2017 vyzval, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.) ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a poučil jej, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[3] Usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 4. 7. 2017. Podle § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti v pátek 4. 8. 2017. Protože žalobce kasační stížnost v této lhůtě nedoplnil, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok II. o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2017

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu