1 As 202/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: Občanské sdružení Klub 213, se sídlem Košík 91, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 16. 1. 2015, čj. UOOU-07180/14-19, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2015, čj. 9 A 26/2015-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v záhlaví specifikovaným usnesením zastavil řízení o žalobě žalobce z důvodu nezaplacení soudního poplatku za tuto žalobu. Žalobce (stěžovatel) podal proti tomuto usnesení kasační stížnost, ve které požádal o ustanovení zástupce pro toto řízení Mgr. Jana Kutěje. Nejvyšší správní soud stěžovatele přípisem ze dne 21. 9. 2015 vyzval, aby doložil splnění podmínek pro ustanovení zástupce, a aby uhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatel zaslal soudu písemnost ze dne 28. 9. 2015, ke které přiložil vyplněný formulář týkající se majetkových poměrů předsedy žalobce Ing. J. F. a oznámení o přiznání příspěvku na živobytí a příspěvku na bydlení. Uvedl, že samotný stěžovatel (sdružení) nemá žádný účet ani majetek (vyjma stromů vysázených v alejích) a nemá ani žádné pravidelné příjmy. Občas je mu zaslán sponzorský dar, který však většinou nepostačuje ani ke krytí jeho běžného provozu. Stěžovatel proto požádal také o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Zároveň vznesl námitku podjatosti vůči soudci Josefu Baxovi a soudkyni Miluši Doškové. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 10. 2015, čj.-24, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby předložil, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 10. 2015.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu ve stanovené lhůtě nepředložil plnou moc udělenou advokátovi, ani nepředložil doklad prokazující vysokoškolské právnické vzdělání svého zaměstnance nebo člena.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Ke dni vydání tohoto usnesení, a tedy po marném uplynutí lhůty k předložení požadované plné moci či dokladu prokazujícího vysokoškolské právnické vzdělání jeho zaměstnance nebo člena, stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. a jedná se tak o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn. Nejvyšší správní soud proto ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 5. listopadu 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu