1 As 20/2010-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: C. D. N., proti žalované Policii České republiky, službě cizinecké policie, ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, 130 51 Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 6. 2009, č. j. CPR-2883-1/ČJ-2009-9CPR-C215, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2010, č. j. 7 Ca 225/2009-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 22. 6. 2009 zamítla žalovaná odvolání žalobce proti rozhodnutí Policie České republiky, oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, inspektorátu cizinecké policie, skupiny povolování pobytu Liberec, ze dne 6. 1. 2009, č. j. CPUL-7764/ČJ-2008-0462PL-C, jímž byla zamítnuta žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 75 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí žalované brojil žalobce žalobou k Městskému soudu v Praze. Ten rozsudkem ze dne 2. 2. 2010, č. j. 7 Ca 225/2009-25, prohlásil rozhodnutí správních orgánů obou stupňů za nicotná a uložil žalované povinnost nahradit žalobci náklady řízení. Rozsudek městského soudu byl žalované doručen do datové schránky dne 3. 2. 2010.

Dne 18. 2. 2010 podala žalovaná (dále též stěžovatelka ) osobně na podatelně městského soudu kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku, v níž navrhla aby byl rozsudek městského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Městský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost nebyla podána včas.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadený rozsudek městského soudu byl doručen stěžovatelce dne 3. 2. 2010. Následujícího dne, tedy ve čtvrtek 4. 2. 2010, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve středu 17. 2. 2010. Kasační stížnost však byla podána osobně až ve čtvrtek 18. 2. 2010, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu